piątek, stycznia 30, 2015

Rekrutacja dzieci do przedszkola.

REGULAMIN  REKRUTACJI  DZIECI

do przedszkoli miejskich w Kostrzynie nad Odrą

 

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.,  Dz.U. z 2014 poz.7 )

I. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 1. Do przedszkoli miejskich w Kostrzynie nad Odrą przyjmowane są dzieci w wieku
od 3 do 6 lat  (ur. od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r.) zamieszkałe na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat,
nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

§ 3. Do oddziału specjalnego w Przedszkolu Miejskim nr 3, zatrudniającym specjalistów, przyjmowane są dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

§  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 5. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Dziecko 6- letnie urodzone w okresie od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r. jeżeli nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

§ 6. Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyna nad Odrą mogą mieć miejsce tylko
po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

§ 7. Dzieci już uczęszczające do przedszkola przyjmowane są na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

§ 8. 1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny (3 i więcej dzieci),

2)      niepełnosprawność dziecka,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa,

6)      samotne wychowywanie kandydata (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem),

7)      dziecko objęte pieczą zastępczą.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym:

1)      zadeklarowana we wniosku liczba godzin,

2)      oboje rodzice lub samotny rodzic pracują albo uczą się w systemie dziennym,

3)      rodzeństwo dzieci uczęszczających do tej samej placówki,

4)      wskazanie przedszkola, do którego złożono wniosek jako placówki pierwszego wyboru,

5)      rodzeństwa bliźniacze.

II. Harmonogram działań

§ 9. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)        ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkoli – luty,

2)        powołanie w placówkach komisji rekrutacyjnych – marzec,

3)        ustalenie harmonogramu oraz planu pracy komisji – marzec,

4)        składanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” przez rodziców dzieci już uczęszczających - do dnia 21 lutego do godz. 15.00,

5)        przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” od pierwszego do ostatniego dnia roboczego marca, do godz. 15.00,

6)        ogłoszenie wyników naboru dzieci do przedszkola - do 25 kwietnia,

7)        składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola do 5 maja do godz. 14.00, (uzasadnienie sporządza się  w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem)

8)        składanie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

9)        poinformowanie organu prowadzącego o wolnych miejscach,

10)    w przypadku posiadania wolnych miejsc przedszkole przeprowadza postępowanie uzupełniające do końca sierpnia roku szkolnego 2013/14.

III. Zadania komisji rekrutacyjnej:

§ 10. 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)    sprawdzenie pod względem formalnym składanych przez rodziców dokumentów i podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola;

2)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;

3)    podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

Listy winny zawierać:

a)  imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc;

b)  ww. listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

c)  dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

4)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

5)    sporządzenie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola;

6)    w przypadku posiadania wolnych miejsc przeprowadzenie postępowania uzupełniającego do końca sierpnia roku szkolnego.

IV. Obowiązki rodziców w procesie rekrutacji

§ 11. 1. Rodzic dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązany jest do złożenia
w placówce „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej”, w terminie wskazanym w § 9.

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do:

1)  złożenia w placówce pierwszego wyboru „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” (Wniosek dostępny jest w placówce, na stronach  internetowych przedszkoli i na stronie internetowej miasta),

2)  okazania dowodu osobistego,

3)  do wniosku dołącza się :

a)  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.),

c)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d)  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

e)  zaświadczenie o zatrudnieniu;

  1. Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
  2. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora przedszkola.
  3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
    o świadczeniach rodzinnych.
    1. Rodzic jest zobowiązany do udokumentowania wybranych przez siebie kryteriów w złożonym Wniosku.
    2. Niedostarczenie dokumentów potwierdzających zaznaczone we Wniosku kryteria, określone w §11 ust.2  spowoduje odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

V. Zadania dyrektora przedszkola

§  12.1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej, w tym m.in.:

1)   ogłoszenie  o rekrutacji dzieci do przedszkola,

2)   przyjmowanie deklaracji i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,

3)   powołanie komisji rekrutacyjnej,

4)   wyznaczenie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,

5)   rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

2. Organizowanie prac komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VI. Przepisy końcowe

§ 13. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

§ 14. Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2014/2015 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.

§ 15. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.

§ 16. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest:

1)                                                 „Wniosek o przyjęcie dziecka  do przedszkola”,

2)                                                 „Deklaracja kontynuacji edukacji  przedszkolnej”,

3)                                                 Wykaz kryteriów wraz z punktacją.

Wprowadzono Zarządzeniem  Dyrektora nr 4/2014 z dnia 21 stycznia 2014r.

 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 

 

……………………………………

data

…………………………………

imię i nazwisko Wnioskodawcy

……………………................

adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko …………………………………...

imię i nazwisko dziecka

kandydujące do przedszkola oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem[1].

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………….

podpis Wnioskodawcy[1] zgodnie z art. 20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) – samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

 


 

 

 

……………………………………

data

…………………………………

imię i nazwisko Wnioskodawcy

……………………................

adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż dziecko ………………………………………………….. kandydujące do

imię i nazwisko dziecka

przedszkola jest członkiem rodziny wielodzietnej[1].

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………

podpis Wnioskodawcy[1] zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) – wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

 

.

 

 

 

.............................., dnia……………………

…………………………..

pieczęć pracodawcy

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pani/Pan …………………………………………………………………………………....

imię i nazwisko

zamieszkała/y ……………………………………………………………………………………………………..

dokładny adres

jest zatrudniona/w w ……………………………………………………………………………………………..

nazwa zakładu pracy

na stanowisku………………………………………………………………………………………………………

od dnia ………………………………… na podstawie umowy o pracę na czas…………………………....

…………………………………...

pieczęć i podpis wystawiającego

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji

Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Podać nazwę, numer i adres placówki pierwszego wyboru

Uwaga:

Przed wypełnieniem karty rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji umieszczonym na tablicy ogłoszeń i stronie www każdego przedszkola oraz na stronie Urzędu Miasta.

Dane osobowe dziecka

Przy braku PESEL – serię i numer paszportu lub

PESEL innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Imię

Drugie imię

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Województwo

-

-rok miesiąc dzień

Adres zameldowania dziecka

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Adres zamieszkania dziecka, jeśli jest inny niż adres zameldowania

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Dane rodziców/opiekunów

Imię matki

Nazwisko matki

Telefony kontaktowe i adres e-mail

Miejsce pracy matki

Telefon
Imię ojca

Nazwisko ojca

Telefony kontaktowe i adres e-mail

Miejsce pracy ojca

Telefon

Adres zameldowania matki

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Adres zameldowania ojca

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

DODATKOWE NUMERY KONTAKTOWE

Stopień pokrewieństwa, numer telefonu

Pobyt dziecka w przedszkolu z uwzględnieniem godzin realizacji podstawy programowej 8.00 – 13.00;

Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do 16.00

Godziny pobytu (z dokładnością do pełnej godziny)

od ……………………....do ……………………………na ………………………… godzin dziennie

INNE INFORMACJE O DZIECKU

Czy dziecko przebywa pod stałą opieką poradni specjalistycznej? Jeżeli tak to jakiej? …………..……………………………………………………………………………………………………………..

Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia? Jeżeli tak, to jakie?

………………………………………………………………………………………………………………………….

Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka …………………………………………………………………………………

……….....................................................................

...............................................................................................................................

INFORMACJE DODATKOWE (należy zaznaczyć oraz potwierdzić dokumentami i oświadczeniami)

Informacje o dziecku (wpisać znak x w odpowiednich kratkach)

Wiarygodność przedstawionych danych należy potwierdzić stosownymi dokumentami

Kryteria ustawowe:

Informacja o liczbie dzieci niepełnoletnich w rodzinie

wielodzietność rodziny dziecka (3 i więcej)

niepełnosprawność dziecka

niepełnosprawność matki

niepełnosprawność ojca

niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

piecza zastępcza

Kryteria dodatkowe:

zatrudnienie obojga rodziców

rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola

zamieszkanie w pobliżu przedszkola

rodzeństwo bliźniacze

Przedszkola drugiego i trzeciego wyboru

Podać nazwę, numer i adres przedszkola drugiego wyboru

Podać nazwę numer i adres przedszkola trzeciego wyboru

Oświadczenie:

· Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz przyjmuję do wiadomości, iż w wyniku zalegania z opłatą będą naliczane odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dwukrotne nieuzasadnione spóźnienie się z odpłatnością może spowodować skreślenie z listy wychowanków.

· Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte
we „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” oraz dostarczonych dokumentach są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem (podanie nieprawdziwych danych może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków).

· Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku,
w systemach informatycznych przedszkola oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

· Wyrażamy zgodę na wykorzystanie rysunków i wytworów dziecka do promocji przedszkola. Zezwalam/y na publikację prac, zdjęć dziecka z imprez i uroczystości przedszkolnych na łamach prasy oraz na stronie internetowej promującej przedszkole przez okres pobytu dziecka w przedszkolu i po ukończeniu edukacji przedszkolnej.

W przypadku przyjęciu dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są do podpisania umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dyrektorem przedszkola do dnia 31.05.2014 roku. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola bez konieczności pisemnego powiadamiania rodzica/opiekuna prawnego.

Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 1 września i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 7 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy wychowanków przedszkola.

………………………………… …………………………..……………………………...

Data Podpisy rodziców, opiekunów

Data przyjęcia wniosku: Podpis osoby przyjmującej wniosek:

………………………………. …………………………….……………………………

Do wniosku dołącza się:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

e) zaświadczenie o zatrudnieniu;

Uwagi:

- Rodzic zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego

- Dokumenty są składane oryginalne, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora przedszkola.

- Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu,
o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.