niedziela, czerwca 26, 2016

Rekrutacja dzieci do przedszkola.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Tabela - Siatka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

Zarządzenie Nr 37/2016

Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 t.j. ze zm.) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1942 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

dr Andrzej Kunt

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 37/2016

Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym.

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

od 8 lutego 2016 r. do 19 lutego 2016 r. do godz. 1500

-----

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 29 lutego 2016 r. do 23 marca 2016 r. do godz. 1500

od 20 kwietnia 2016 r. do 4 maja 2016 r. do godz. 1500

3.

Postępowanie rekrutacyjne.

od 24 marca 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r.

od 5 maja 2016 r. do 11 maja 2016 r.

4.

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

11 kwietnia 2016 r. godz. 900

12 maja 2016 r.

godz. 900

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 12 kwietnia 2016 r. do 18 kwietnia 2016 r. do godz. 1500

od 16 maja 2016 r. do 20 maja 2016 r.

do godz. 1500

6.

Opublikowanie list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

19 kwietnia 2016 r.

godz. 900

23 maja 2016 r.

godz. 900

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Podać nazwę, numer i adres placówki pierwszego wyboru

Uwaga:

Przed wypełnieniem karty rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z kryteriami i harmonogramem rekrutacji umieszczonym na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej każdego przedszkola oraz Urzędu Miasta.

Dane osobowe dziecka

Przy braku PESEL – serię i numer paszportu lub

PESEL innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Imię

Drugie imię

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Województwo

-

-

dzień miesiąc rok

Adres zameldowania dziecka

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Adres zamieszkania dziecka, jeśli jest inny niż adres zameldowania

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Dane rodziców/opiekunów

Imię matki

Nazwisko matki

Telefony kontaktowe i adres e-mail

Miejsce pracy matki

Telefon

Imię ojca

Nazwisko ojca

Telefony kontaktowe i adres e-mail

Miejsce pracy ojca

Telefon

Adres zameldowania matki

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Adres zameldowania ojca

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

DODATKOWE NUMERY KONTAKTOWE

Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu

Pobyt dziecka w przedszkolu z uwzględnieniem godzin realizacji podstawy programowej 8.00 – 13.00;

Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do 16.00

Godziny pobytu

od ……………………....do ……………………………na ………………………… godzin dziennie

INNE INFORMACJE O DZIECKU

Czy dziecko przebywa pod stałą opieką poradni specjalistycznej? Jeżeli tak to jakiej? …………..……………………………………………………………………………………………………………..

Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia? Jeżeli tak, to jakie?

………………………………………………………………………………………………………………………….

Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka …………………………………………………………………………………

……….....................................................................

...............................................................................................................................

INFORMACJE DODATKOWE (należy zaznaczyć oraz potwierdzić dokumentami i oświadczeniami)

Informacje o dziecku (wpisać znak x w odpowiednich kratkach)

Wiarygodność przedstawionych danych należy potwierdzić stosownymi dokumentami

Kryteria ustawowe:

Informacja o liczbie dzieci niepełnoletnich w rodzinie

wielodzietność rodziny dziecka (3 i więcej)

niepełnosprawność dziecka

niepełnosprawność matki

niepełnosprawność ojca

niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

piecza zastępcza

Kryteria dodatkowe:

zatrudnienie obojga rodziców

rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola

zamieszkanie w pobliżu przedszkola

rodzeństwo bliźniacze

Przedszkola drugiego i trzeciego wyboru

Podać nazwę, numer i adres przedszkola drugiego wyboru

Podać nazwę numer i adres przedszkola trzeciego wyboru

Oświadczenie:

· Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte
we „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” oraz dostarczonych dokumentach są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem (podanie nieprawdziwych danych może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków).

· Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku,
w systemach informatycznych przedszkola oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

· Wyrażamy zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka i jego środowiska rodzinnego z imprez i uroczystości, rysunków i wytworów dziecka do promocji przedszkola. Zezwalam/y na publikację prac, zdjęć dziecka z imprez i uroczystości przedszkolnych na łamach prasy oraz na stronie internetowej promującej przedszkole przez okres pobytu dziecka w przedszkolu i po ukończeniu edukacji przedszkolnej. Brak zgody wymaga formy pisemnej.

· W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są do podpisania umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dyrektorem przedszkola do dnia 18.04.2016 roku. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola bez konieczności pisemnego powiadamiania rodzica/opiekuna prawnego.

Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 1 września i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 7 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy wychowanków przedszkola.

………………………………… …………………………..……………………………...

Data Podpis matki / opiekuna prawnego

………………………………………………………….

Podpis ojca / opiekuna prawnego

Data przyjęcia wniosku: Podpis osoby przyjmującej wniosek:

………………………………. …………………………….……………………………

Do wniosku dołącza się:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

e) zaświadczenie o zatrudnieniu;

f) oświadczenie rodziców o prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

Uwagi:

- Rodzic zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego

- Dokumenty są składane w oryginalne, odpisach lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

- Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu,
o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 


Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

………………….., dnia…………….

…………………..

(pieczęć pracodawcy)

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pani/Pan……………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

zamieszkała/y …………………………………………………………………………………

(dokładny adres)

jest zatrudniona/y w ……………………………………………………………………………

(nazwa zakładu pracy)

na stanowisku …………………………………………………………………………………..

od dnia …………………………… na podstawie umowy o pracę na czas…………………….

………………………………….

(pieczęć i podpis wystawiającego)

 

Oświadczenie rodziców o prowadzeniu działalności gospodarczej

lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

Ja niżej podpisana/y......................................................................................................................

zamieszkała/y................................................................................................, PESEL..............................., legitymująca/y się

dowodem osobistym nr..................wydanym przez......................................


- Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą*

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................

lub

- Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym*

………………………………………………………..................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Oświadczam ponadto, iż jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kostrzyn nad Odrą, dnia................

.....................................

(czytelny podpis)

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź i uzupełnić

 

 

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}

…………………………………

imię i nazwisko Wnioskodawcy


.........................................................

adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA,

KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

Ja niżej podpisana/y:

oświadczam,

że jestem rodzicem/opiekunem prawnym 1 dziecka ………………..…..…………. (imię i nazwisko dziecka)

samotnie zamieszkałym/zameldowanym, prowadzącym samotnie gospodarstwo domowe.

Jestem:

  1. stanu wolnego (panna, kawaler)2,
  2. wdową/wdowcem2,
  3. w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu2,
  4. osobą rozwiedzioną niewychowującą dziecka wspólnie z jego rodzicem2,
  5. osobą pozostającą w związku małżeńskim, przy czym współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich/ odbywa karę pozbawienia wolności2,

i nie wychowuję wspólnie dziecka z jego rodzicem.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia3.

………………….…………………………………

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Kostrzyn nad Odrą, dnia………………………………..

W przypadku wskazania pkt. 2-5 wymagane jest dołączenie dokumentów potwierdzających sytuację składającego oświadczenie.

___________________________

1 niewłaściwe skreślić

2 niepotrzebne skreślić

3 zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 


800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}

……………………………………

miejscowość i data

…………………………………

imię i nazwisko Wnioskodawcy

……………………................

adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż dziecko ………………………………………………….. kandydujące do

imię i nazwisko dziecka

przedszkola jest członkiem rodziny wielodzietnej[1].

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………

podpis   Wnioskodawcy


[1] zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) – wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji

Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Podać nazwę, numer i adres placówki pierwszego wyboru

Uwaga:

Przed wypełnieniem karty rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji umieszczonym na tablicy ogłoszeń i stronie www każdego przedszkola oraz na stronie Urzędu Miasta.

Dane osobowe dziecka

Przy braku PESEL – serię i numer paszportu lub

PESEL innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Imię

Drugie imię

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Województwo

-

-rok miesiąc dzień

Adres zameldowania dziecka

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Adres zamieszkania dziecka, jeśli jest inny niż adres zameldowania

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Dane rodziców/opiekunów

Imię matki

Nazwisko matki

Telefony kontaktowe i adres e-mail

Miejsce pracy matki

Telefon
Imię ojca

Nazwisko ojca

Telefony kontaktowe i adres e-mail

Miejsce pracy ojca

Telefon

Adres zameldowania matki

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Adres zameldowania ojca

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

DODATKOWE NUMERY KONTAKTOWE

Stopień pokrewieństwa, numer telefonu

Pobyt dziecka w przedszkolu z uwzględnieniem godzin realizacji podstawy programowej 8.00 – 13.00;

Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do 16.00

Godziny pobytu (z dokładnością do pełnej godziny)

od ……………………....do ……………………………na ………………………… godzin dziennie

INNE INFORMACJE O DZIECKU

Czy dziecko przebywa pod stałą opieką poradni specjalistycznej? Jeżeli tak to jakiej? …………..……………………………………………………………………………………………………………..

Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia? Jeżeli tak, to jakie?

………………………………………………………………………………………………………………………….

Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka …………………………………………………………………………………

……….....................................................................

...............................................................................................................................

INFORMACJE DODATKOWE (należy zaznaczyć oraz potwierdzić dokumentami i oświadczeniami)

Informacje o dziecku (wpisać znak x w odpowiednich kratkach)

Wiarygodność przedstawionych danych należy potwierdzić stosownymi dokumentami

Kryteria ustawowe:

Informacja o liczbie dzieci niepełnoletnich w rodzinie

wielodzietność rodziny dziecka (3 i więcej)

niepełnosprawność dziecka

niepełnosprawność matki

niepełnosprawność ojca

niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

piecza zastępcza

Kryteria dodatkowe:

zatrudnienie obojga rodziców

rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola

zamieszkanie w pobliżu przedszkola

rodzeństwo bliźniacze

Przedszkola drugiego i trzeciego wyboru

Podać nazwę, numer i adres przedszkola drugiego wyboru

Podać nazwę numer i adres przedszkola trzeciego wyboru

Oświadczenie:

· Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz przyjmuję do wiadomości, iż w wyniku zalegania z opłatą będą naliczane odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dwukrotne nieuzasadnione spóźnienie się z odpłatnością może spowodować skreślenie z listy wychowanków.

· Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte
we „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” oraz dostarczonych dokumentach są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem (podanie nieprawdziwych danych może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków).

· Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku,
w systemach informatycznych przedszkola oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

· Wyrażamy zgodę na wykorzystanie rysunków i wytworów dziecka do promocji przedszkola. Zezwalam/y na publikację prac, zdjęć dziecka z imprez i uroczystości przedszkolnych na łamach prasy oraz na stronie internetowej promującej przedszkole przez okres pobytu dziecka w przedszkolu i po ukończeniu edukacji przedszkolnej.

W przypadku przyjęciu dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są do podpisania umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dyrektorem przedszkola do dnia 31.05.2014 roku. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola bez konieczności pisemnego powiadamiania rodzica/opiekuna prawnego.

Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 1 września i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 7 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy wychowanków przedszkola.

………………………………… …………………………..……………………………...

Data Podpisy rodziców, opiekunów

Data przyjęcia wniosku: Podpis osoby przyjmującej wniosek:

………………………………. …………………………….……………………………

Do wniosku dołącza się:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

e) zaświadczenie o zatrudnieniu;

Uwagi:

- Rodzic zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego

- Dokumenty są składane oryginalne, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora przedszkola.

- Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu,
o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.