wtorek, lutego 09, 2016

Rekrutacja dzieci do przedszkola.

 

 

Zarządzenie Nr 37/2016

Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 t.j. ze zm.) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1942 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

800x600

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

 

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR ……………

w roku szkolnym 2016/2017

Deklaruję kontynuację edukacji w Przedszkolu Miejskim Nr ………………………………….

w Kostrzynie nad Odrą mojego dziecka:

PESEL                                                    Imię Nazwisko

Data urodzenia                              Miejsce urodzenia

-

-

Rok                 miesiąc    dzień

Adres zameldowania dziecka

Ulica                                                                                                       nr domu                                nr lokalu

Kod                               Miejscowość

-

Adres zamieszkania dziecka

Ulica                                                                                                       nr domu                                nr lokalu

Kod                               Miejscowość

-

Dane rodziców / opiekunów:

MATKA: Imię Nazwisko                                                               Numer telefonu i adres  e-mail

Miejsce pracy matki                    Pieczątka zakładu pracy, podpis                      Telefony zakładu pracy

NAZWA ZAKŁADU

OJCIEC: Imię                           Nazwisko                                                               Numer telefonu i adres  e-mail

Miejsce pracy ojca                    Pieczątka zakładu pracy, podpis                      Telefony zakładu pracy

NAZWA ZAKŁADU

DODATKOWE NUMERY KONTAKTOWE

Stopień pokrewieństwa, numer telefonu

………………………………………………………………………………………………………..

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU z uwzględnieniem godzin realizacji podstawy programowej 8.00 – 13.00;

Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do 16.00

Godziny pobytu

od …………………do …………………na ………………godzin dziennie

INNE INFORMACJE O DZIECKU

Czy dziecko przebywa pod stałą opieką poradni specjalistycznej? Jeżeli tak to jakiej? …………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia? Jeżeli tak, to jakie?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka  …………………………………………………………………………………………..

……….....................................................................

...............................................................................................................................

INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU (wpisać znak x w odpowiednich kratkach)

Informacja o liczbie dzieci niepełnoletnich w rodzinie

wielodzietność rodziny dziecka (3 i więcej)

niepełnosprawność dziecka

□ niepełnosprawność matki

□ niepełnosprawność ojca

□ niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

□ samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

□ piecza zastępcza

zatrudnienie obojga rodziców

□ rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola

□  zamieszkanie w pobliżu przedszkola

□  rodzeństwo bliźniacze

Uwaga:

Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2015/2016 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.

Oświadczenie:

· Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte w „Deklaracji przyjęcia dziecka do przedszkola” oraz dostarczonych dokumentach są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem (podanie nieprawdziwych danych może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków).

· Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku, w systemach informatycznych przedszkola oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.).

· Wyrażamy zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka i jego środowiska rodzinnego z imprez i uroczystości, rysunków i wytworów dziecka do promocji przedszkola. Zezwalam/y na publikację prac, zdjęć dziecka z imprez i uroczystości przedszkolnych na łamach prasy oraz na stronie internetowej promującej przedszkole przez okres pobytu dziecka w przedszkolu i po ukończeniu edukacji przedszkolnej. Brak zgody wymaga formy pisemnej.

W przypadku przyjęciu dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są do podpisania umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dyrektorem przedszkola do dnia 25.05.2016 roku. Niepodpisanie  umowy w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola bez konieczności pisemnego powiadamiania rodzica/opiekuna prawnego.

Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 1 września i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 7 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy wychowanków  przedszkola.

Data:                                                                                      Podpisy rodziców, opiekunów

…………………………………                                          ………………………………..……………………………...

Data przyjęcia deklaracji:                                                                 Podpis osoby przyjmującej deklarację:

……………………………….                                                             …………………………………………..

Uwaga:

Kartę należy złożyć u dyrektora w nieprzekraczalnym terminie do 19.02.2016 r. do godz.15.00. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

800x600

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/2017


Podać nazwę, numer i adres placówki pierwszego wyboru

Uwaga:

Przed wypełnieniem karty rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z kryteriami                                      i harmonogramem rekrutacji umieszczonym na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej każdego przedszkola oraz Urzędu Miasta.

Dane osobowe dziecka

Przy braku PESEL – serię i numer paszportu lub

PESEL innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Imię

Drugie imię

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Województwo

-

-

rok                          miesiąc           dzień

Adres zameldowania dziecka

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Adres zamieszkania dziecka, jeśli jest inny niż adres zameldowania

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Dane rodziców/opiekunów

Imię matki

Nazwisko matki

Telefony kontaktowe i adres e-mail

Miejsce pracy matki

Telefon

Imię ojca

Nazwisko ojca

Telefony kontaktowe i adres e-mail

Miejsce pracy ojca

Telefon

Adres zameldowania matki

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Adres zameldowania ojca

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

DODATKOWE NUMERY KONTAKTOWE

Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu

Pobyt dziecka w przedszkolu z uwzględnieniem godzin realizacji podstawy programowej 8.00 – 13.00;

Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do 16.00

Godziny pobytu

od ……………………....do ……………………………na ………………………… godzin dziennie

INNE INFORMACJE O DZIECKU

Czy dziecko przebywa pod stałą opieką poradni specjalistycznej? Jeżeli tak to jakiej? …………..……………………………………………………………………………………………………………..

Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia? Jeżeli tak, to jakie?

………………………………………………………………………………………………………………………….

Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka  …………………………………………………………………………………

……….....................................................................

...............................................................................................................................

INFORMACJE DODATKOWE (należy zaznaczyć oraz potwierdzić dokumentami i oświadczeniami)

Informacje o dziecku (wpisać znak x w odpowiednich kratkach)

Wiarygodność przedstawionych danych należy potwierdzić stosownymi dokumentami

Kryteria ustawowe:

Informacja o liczbie dzieci niepełnoletnich w rodzinie

wielodzietność rodziny dziecka (3 i więcej)

niepełnosprawność dziecka

□ niepełnosprawność matki

□ niepełnosprawność ojca

□ niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

□ samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

□ piecza zastępcza

Kryteria dodatkowe:

zatrudnienie obojga rodziców

□ rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola

□  zamieszkanie w pobliżu przedszkola

□  rodzeństwo bliźniacze

Przedszkola drugiego i trzeciego wyboru

Podać nazwę, numer i adres przedszkola drugiego wyboru

Podać nazwę numer i adres przedszkola trzeciego wyboru

Oświadczenie:

· Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte
we „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” oraz dostarczonych dokumentach są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem (podanie nieprawdziwych danych może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków).

· Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku, 
w systemach informatycznych przedszkola oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

· Wyrażamy zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka i jego środowiska rodzinnego z imprez i uroczystości, rysunków i wytworów dziecka do promocji przedszkola. Zezwalam/y na publikację prac, zdjęć dziecka z imprez i uroczystości przedszkolnych na łamach prasy oraz na stronie internetowej promującej przedszkole przez okres pobytu dziecka w przedszkolu i po ukończeniu edukacji przedszkolnej. Brak zgody wymaga formy pisemnej.

·

W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są do podpisania umowy  cywilno-prawnej o świadczenie usług z dyrektorem przedszkola do dnia 23.05.2016 roku. Niepodpisanie  umowy w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola bez konieczności pisemnego powiadamiania rodzica/opiekuna prawnego.

Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 1 września i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 7 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy wychowanków  przedszkola.

…………………………………                                              …………………………..……………………………...

Data                                                                                           Podpis matki / opiekuna prawnego

………………………………………………………….

Podpis ojca / opiekuna prawnego

Data przyjęcia wniosku:

Podpis osoby przyjmującej wniosek:

……………………………….                                             …………………………….……………………………

Do wniosku dołącza się:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

e) zaświadczenie o zatrudnieniu;

f) oświadczenie rodziców o prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

Uwagi:

- Rodzic zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego

- Dokumenty są składane w oryginalne, odpisach lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

- Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu,
o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Kryteria i harmonogram rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017.

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje, że od dnia 8 lutego 2016 roku rozpoczyna się proces rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne ( dzieci 5 i 6 – letnie ).

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu ( oddziale przedszkolnym ), w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci )

5

2

Niepełnosprawność kandydata

5

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem )

5

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole ( oddział przedszkolny ) nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez Radę Miasta:

 

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1

Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

4

2

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola.

2

3

Kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany jest wniosek jest najbliżej położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania

1

4

Rodzeństwo bliźniacze

1

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych .

 

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

29.01.2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

8.02.2016 r.

19.02.2016 r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017.

Rekrutacja

29.02.2016 r.

23.03.2016 r.

1500

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola.

24.03.2016 r.

8.04.2016 r.

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

11.04.2016 r.

900

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

12.04.2016 r.

18.04.2016 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

19.04.2016 r.

900

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca )

20.04.2016 r.

4.05.2016 r.

1500

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

5.05.2016 r.

11.05.2016 r.

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

12.05.2016 r.

900

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

16.05.2016 r.

20.05.2016 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

23.05.2016 r.

900

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji

Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Podać nazwę, numer i adres placówki pierwszego wyboru

Uwaga:

Przed wypełnieniem karty rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji umieszczonym na tablicy ogłoszeń i stronie www każdego przedszkola oraz na stronie Urzędu Miasta.

Dane osobowe dziecka

Przy braku PESEL – serię i numer paszportu lub

PESEL innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Imię

Drugie imię

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Województwo

-

-rok miesiąc dzień

Adres zameldowania dziecka

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Adres zamieszkania dziecka, jeśli jest inny niż adres zameldowania

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Dane rodziców/opiekunów

Imię matki

Nazwisko matki

Telefony kontaktowe i adres e-mail

Miejsce pracy matki

Telefon
Imię ojca

Nazwisko ojca

Telefony kontaktowe i adres e-mail

Miejsce pracy ojca

Telefon

Adres zameldowania matki

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

Adres zameldowania ojca

Ulica (pełna nazwa)

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

-

DODATKOWE NUMERY KONTAKTOWE

Stopień pokrewieństwa, numer telefonu

Pobyt dziecka w przedszkolu z uwzględnieniem godzin realizacji podstawy programowej 8.00 – 13.00;

Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do 16.00

Godziny pobytu (z dokładnością do pełnej godziny)

od ……………………....do ……………………………na ………………………… godzin dziennie

INNE INFORMACJE O DZIECKU

Czy dziecko przebywa pod stałą opieką poradni specjalistycznej? Jeżeli tak to jakiej? …………..……………………………………………………………………………………………………………..

Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia? Jeżeli tak, to jakie?

………………………………………………………………………………………………………………………….

Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka …………………………………………………………………………………

……….....................................................................

...............................................................................................................................

INFORMACJE DODATKOWE (należy zaznaczyć oraz potwierdzić dokumentami i oświadczeniami)

Informacje o dziecku (wpisać znak x w odpowiednich kratkach)

Wiarygodność przedstawionych danych należy potwierdzić stosownymi dokumentami

Kryteria ustawowe:

Informacja o liczbie dzieci niepełnoletnich w rodzinie

wielodzietność rodziny dziecka (3 i więcej)

niepełnosprawność dziecka

niepełnosprawność matki

niepełnosprawność ojca

niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

piecza zastępcza

Kryteria dodatkowe:

zatrudnienie obojga rodziców

rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola

zamieszkanie w pobliżu przedszkola

rodzeństwo bliźniacze

Przedszkola drugiego i trzeciego wyboru

Podać nazwę, numer i adres przedszkola drugiego wyboru

Podać nazwę numer i adres przedszkola trzeciego wyboru

Oświadczenie:

· Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz przyjmuję do wiadomości, iż w wyniku zalegania z opłatą będą naliczane odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dwukrotne nieuzasadnione spóźnienie się z odpłatnością może spowodować skreślenie z listy wychowanków.

· Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte
we „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola” oraz dostarczonych dokumentach są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem (podanie nieprawdziwych danych może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków).

· Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku,
w systemach informatycznych przedszkola oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

· Wyrażamy zgodę na wykorzystanie rysunków i wytworów dziecka do promocji przedszkola. Zezwalam/y na publikację prac, zdjęć dziecka z imprez i uroczystości przedszkolnych na łamach prasy oraz na stronie internetowej promującej przedszkole przez okres pobytu dziecka w przedszkolu i po ukończeniu edukacji przedszkolnej.

W przypadku przyjęciu dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są do podpisania umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dyrektorem przedszkola do dnia 31.05.2014 roku. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola bez konieczności pisemnego powiadamiania rodzica/opiekuna prawnego.

Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 1 września i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 7 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy wychowanków przedszkola.

………………………………… …………………………..……………………………...

Data Podpisy rodziców, opiekunów

Data przyjęcia wniosku: Podpis osoby przyjmującej wniosek:

………………………………. …………………………….……………………………

Do wniosku dołącza się:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

e) zaświadczenie o zatrudnieniu;

Uwagi:

- Rodzic zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego

- Dokumenty są składane oryginalne, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora przedszkola.

- Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu,
o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.