wtorek, grudnia 01, 2015

Rekrutacja dzieci do przedszkola.

Spis treści
Rekrutacja dzieci do przedszkola.
Zarządzenie
zaświadczenie o zatrudnieniu
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wszystkie strony

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 36/2015

Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 17 lutego 2015 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do przedszkoli miejskich w Kostrzynie nad Odrą

na rok szkolny 2015/2016

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 t.j. ze zm.)

2. Uchwała Nr IV/20/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą

I. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 1. Do publicznych przedszkoli w Kostrzynie nad Odrą przyjmowane są dzieci w wieku
od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat,
nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 4. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu.

§ 5. Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko
w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

§ 6. Dzieci już uczęszczające do przedszkola przyjmowane są na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. ( Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji)

§ 7. 1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny (3 i więcej dzieci),

2) niepełnosprawność dziecka,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców,

4) niepełnosprawność obojga rodziców,

5) niepełnosprawność rodzeństwa,

6) samotne wychowywanie dziecka (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

7) dziecko objęte pieczą zastępczą.

2. Każde kryterium, o którym mowa w ust. 1, posiada jednakową wartość 5 pkt.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone Uchwałą Nr IV/20/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2015r.

1) pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 pkt.,

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola – 2 pkt.,

3) kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany jest wniosek jest najbliżej położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania – 1 pkt.

4) rodzeństwa bliźniacze – 1 pkt.

II. Harmonogram działań

§ 8. 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkoli – luty,

2) powołanie w placówkach komisji rekrutacyjnych – marzec,

3) ustalenie harmonogramu oraz planu pracy komisji – marzec,

4) składanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” przez rodziców dzieci już uczęszczających - do dnia 20 lutego 2015r., do godz. 15.00,

5) przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” od pierwszego do ostatniego dnia roboczego marca, do godz. 15.00,

6) ogłoszenie wyników naboru dzieci do przedszkola - do 24 kwietnia,

7) składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola do 5 maja do godz. 15.00, (uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem)

8) składanie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

9) przekazanie Burmistrzowi Miasta do dnia 15 maja 2015r. informacji zawierającej listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. ( dotyczy 3 i 4-latków )

10) w przypadku posiadania wolnych miejsc przedszkole przeprowadza postępowanie uzupełniające do końca sierpnia danego roku szkolnego.

III. Zadania komisji rekrutacyjnej:

§ 9. 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) sprawdzenie pod względem formalnym składanych przez rodziców dokumentów i podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola;

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;

3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w przedszkolu.

Listy winny zawierać:

a) imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc;

b) ww. listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

c) dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

5) sporządzenie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola;

6) w przypadku posiadania wolnych miejsc przeprowadzenie postępowania uzupełniającego do końca sierpnia roku szkolnego.

IV. Obowiązki rodziców w procesie rekrutacji

§ 10. 1. Rodzic dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązany jest do złożenia
w placówce „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej”, w terminie wskazanym w § 8 ust.1 pkt 4 ( Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji)

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do:

1) złożenia w placówce pierwszego wyboru „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”- Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji (Wniosek dostępny jest w placówce, na stronach internetowych przedszkoli ( w BIP) i na stronie internetowej miasta),

2) okazania dowodu osobistego,

3) do wniosku dołącza się :

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, bądź akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

e) zaświadczenie o zatrudnieniu – Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/20/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz
z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą;

f) oświadczenie rodziców o prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki
w systemie dziennym – Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/20/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą;

3. Dokumenty są składane w oryginale, odpisach lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 t.j.).

6. Rodzic jest zobowiązany do udokumentowania wskazanych w złożonym Wniosku kryteriów, które odpowiadają stanowi faktycznemu oraz prawnemu na dzień składania Wniosku.

7. Niedostarczenie dokumentów potwierdzających zaznaczone we Wniosku kryteria, określone w §10 ust.2 spowoduje odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

V. Zadania dyrektora przedszkola

§ 11.1. Do zadań dyrektora przedszkola należy wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej, w tym m.in.:

1) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola,

2) przyjmowanie deklaracji i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,

3) powołanie komisji rekrutacyjnej,

4) wyznaczenie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,

5) organizowanie prac komisji zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

6) rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

VI. Przepisy końcowe

§ 12. Przez rodziców rozumie się także prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

§ 13. Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2015/2016 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.

§ 14. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

§ 15. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

1) Załącznik nr 1 - Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

2) Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola